Договор и общи условия

Договор за наем и общи условия

 

Днес,………………2017 г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 228 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за наем между:

1. АНЕЛ-А 2013 ЕООД, ЕИК 202678234., със седалище и адрес на управление: гр. Ст. Загора, ул. Одринска Епопея, № 22,  представлявано от Анелия Желязкова Атанасова - Управител, наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛ,

и

2. ....................................................................................... / име, презиме и фамилия/

с постоянен адрес:......................................................................................................, наричан по-долу НАЕМАТЕЛ

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно  ползване следните артикули, наричани за краткост вещи:

- рокля модел .............................................................................., размер ....................

- аксесоар .......................................................................................................................

(2). Наемателят е длъжен да провери състоянието на вещите и ако има възражения незабавно да ги съобщи на Наемодателя.

(3). За предаването на вещите се съставя Приемо-предавателен протокол, който се подписва от двете страни.

ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наемна цена в размер на ................ лв. (словом: .................................................................................) за срока на ползване на наетите вещи.

(2) Наемната цена включва стойността на наема на вещите, куриерските разходи за доставка и връщане, както и разходите за химическо почистване и парно гладене.

(3) Наемната цена се заплаща при предаване на вещите под формата на наложен платеж.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.3. Права и Задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ:

            (1) Да предаде на Наемателя, посочените в чл. 1 вещи, както е описано.

            (2) В случай, че предоставените вещи от Наемодателя не отговарят на посочения от Наемателя модел, размер или вид, последният ги връща на Наемодателя и той ги заменя за своя сметка.

(3) Да получи наемната цена, съобразно условията на договора.

(4) Да получи вещите след изтичане на срока на договора, в състоянието, в което ги е предал като се отчита нормалното им изхабяване.

Чл.4. Права и Задължения на НАЕМАТЕЛЯ:

            (1) Да получи посочените в чл. 1 вещи във вида и състоянието, както е описано и след подписване на Приемо-предавателен протокол.

            (2) Да заплати наемната цена, съобразно условията на договора.

            (3) Ако избраните от Наемателя вещи не са по мярка, връщането им се извършва в рамките на 12 часа от доставката  при условие, че:

- Няма следи от ползване или остатъчни миризми

- Вещта не е повредена

- Срокът за връщане е спазен

В този случай Наемателя заплаща само стойността на куриерските разходи за доставка и връщане.

            (4) Да пази вещите от погиване, изгубване, кражба или механични повреди (скъсване, пробиване, оцветяване, изгаряне и др. водещи до нарушаване на тяхната цялост или външен вид), настъпили от действия на Наемателя или трети лица. Рискът от погиване, изгубване, кражба или повреждане на вещите преминава върху Наемателя от момента на предаването им с подписване на Приемо-предавателен протокол.

Ако са налице някое от гореизброените случаи Наемателя заплаща пълната пазарна стойност на наетите вещи в размер на .........................лв., словом ............................................................................................................................

            (5) Да не променя структурата, дизайна и вида на наетите вещи. Да не прави корекции по наетите вещи.

            (6) Да не пренаема вещите без съгласието на Наемодателя.

            (7) След изтичане на срока на договора да върне наетите вещи на Наемодателя в състоянието, в което ги е получил, като се отчита нормалното им изхабяване.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5. Настоящият договор се сключва за срок от …………дни словом ....................................................... , считано от датата на предаване на вещта. 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ       

Чл.6. Страните следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в писмена форма.

Чл.7.Възникналите между страните спорове ще се решават по споразумение между тях, а ако това се окаже невъзможно – съгласно действащото гражданско и търговско законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа както следва:

Наемател:

Наемодател:

/DressRent/